HOME | VIETNAMESE | SITEMAP

제목 베트남 Fast 500 발표
글쓴이 관리자 작성일 12.04.27 파일

Fast 500은 가장 큰 성장률을 보인 기업을 선정한 것이며, 올해 2회째를 맞이했다. Fast 500에 선정되기 위해서는 지난 3년간 성장률이 최소 30% 이상이어야 하며, 2011년은 민간기업이 절대적인 우위를 보였다.


 
순위

기업명

대표

업종

1

Thai Hoa Group

Nguyn Văn An

식품가공: 우유, 설탕, 커피, 식용유, 제과류

2

Vinh Long 무역

Lê Phn

농임산물 가공

3

RESCO

Nguyn Tín Trung

부동산

4

VTC 통신

Nguyn Xuân Cưng

종합무역

5

Dai Tin은행

Trn Sơn Nam

은행, 증권

6


Phm Hng Sơn

식품가공: 우유, 설탕, 커피, 식용유, 제과류

7

군대화학

Đào Ngc Thch

석유, 가스, 연료

8

VINCOM

Mai Hương Ni

부동산

9

DIN CO()

Lê Trưng K

건설

10

Tan Hiep Phat

Phm Th N

식음료, 주류

11

Thanh Thanh Dat

Trn Quang Lun

건축자재, 시멘트, 타일

12

SABECO 중남부

Nguyn Văn Thinh

식음료, 주류

13

SABECO SONG HAU

Nguyn Kiên Trinh

식음료, 주류

14

THANH NAM그룹

Nguyn Hùng Cưng

철강, 기계

15

SONG HONG 1건설

Phm Văn Nghĩa

건설

16

HA MY ()

Nguyn Th My

농임수산물

17

1제당 그룹

Trn Đình Trung

농임수산물

18

AU MY 무역

Lê Th Hng Vân

철강, 기계

19

XUAN PHUONG ()

Trn Trng Xuân

건설

20

XUAN THAI 건설

Nguyn Chí Kiên

건설


 

Fast 500 리스트는 아래 주소로 접속하시면 모두 볼 수 있다.